Perşembe 19 Ekim 2017 - 03:08

الخميس ٢٩ محرّم ١٤٣٩

پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ - ۰۴:۳۸

Kullanıcı adı:

Şifre :

Şifremi Hatırla
Şifremi unuttum   aktivasyon
Üye ol
    

TAHRAN ÜNİVERSİTESİ        

Üniversitenin Geçmişi

Üniversitenin kuruluşu Jondi-Shapour tarafından ilk defa isimlendirilen 530’lu yıllara kadar gider. 1849’da Mirza Tagikhan AmirKabir ba‏bakanl‎ً‎ alt‎ndaki İran hükümeti, İran’‎n ilk modern okulu olan Dar-ol-Funoon veya Politeknik okulunu kurmu‏tur. Bu okulda ِzellikle Avusturya ve Frans‎z yabanc‎ akademisyenler taraf‎ndan eًitim verilen t‎p ve teknoloji gibi modern bilimler yer almaktayd‎. 1934’de İran’‎n büyük bilim adam‎ olan Dr. Mahmoud Hessaby taraf‎ndan büyük uًra‏larla Meclis’in onay‎ ile a‏aً‎da s‎ralanan alt‎ farkl‎ fakülte ile kurulmu‏tur:

- Mühendislik

- Doًa Bilimleri ve Matematik

- Edebiyat, Felsefe ve Pedagoji

- T‎p ve İlgili Bilimler

- Hukuk, Politik ve Ekonomi Bilimleri

- İlahiyat

 Bu tarihten sonra kurulan diًer fakülteler:

- Güzel Sanatlar (1941)

- Veterinerlik (1943)

- Ziraat (1945)

- İ‏letme (1954)

- Eğitim (1954)

- Doğal Kaynaklar (1963)

- Ekonomi (1970)

- Yabanc‎ Diller (1989)

- Çevre Bilimleri (1992)

 

1992’de T‎p, Di‏çilik ve Eczac‎l‎k fakülteleri Tahran Üniversitesi’nden ayr‎larak Tahran Tıp Bilimleri üniversitesi’ne bağlanm‎‏t‎r.

 

1942’ye kadar Tahran Üniversitesi Kültür Bakanl‎ığı taraf‎ndan yönetilmiştir. Bu tarihten itibaren üniversite bağıms‎z hale gelmiştir.

http://www.ut.ac.ir

 

 

İSFAHAN ÜNİVERSİTESİ

isfahan Üniversitesi’nin Tarihçesi

İsfahan Üniversitesi akademik hayat‎na 1946’da 100 öğrenciyle ba‏lamış‏tır. 1994-95 ders döneminde öğrenci say‎s‎ 14.000’i aşmıştır.

Üniversite kampusu İsfahan’ın en güzel bölümünde yer almaktad‎r. 

İsfahan Üniversitesi’nin Mevcut Durumu:

Halihazırda 14.000’i aşkın öğrencisi bulunan üniversite, 450 akademik kadroya sahiptir. Akademik kadro profesِr, doçent, yard‎mc‎ doçent ve okutmanlardan oluşmaktadır.

Bütün devlet üniversitelerinde olduğu gibi, program gereği öğencilerin seçtiği alanlar, bilgilerinin geli‏tirilmesi ve gelecekteki ihtiyaçlar‎n kar‏‎lanmas‎na yönelik yapılmaktadır. Bu amaçla, öğrencilerin modern dünyada pozitif reaksiyonlar göstermeleri sağlanmaktadır.

50 y‎ll‎k tecrübeyle birlikte, فsfahan ـniversitesi, فran’da ِnde gelen yüksek ًِretim kurumlar‎ aras‎ndad‎r. ـniversite, 30’a yak‎n bِlümüyle 9 fakülteden olu‏maktad‎r. Lisans seviyesinde 70 ve lisans üstü seviyesinde ise 55 program vard‎r.

Lisans Derecesinde:

Genel olarak lisans seviyesinde lisans diplomas‎n‎ elde etmek için ًِrencilerden program‎ dِrt y‎lda tamamlanmas‎ istenir. Her dِnem, ًِrenciler 12’den 20’ye kadar toplam kredide derslere kay‎t olabilirler.

Lisans Derecesinde:

Lisans üstü ve doktora derecesi alabilmek için ًِrencilerden her dِnemde 32 ile 42 toplam kredi aras‎nda ders seçmeleri istenir. Lisans üstü minimum ve maksimum süreleri ise 2 ile 3 y‎ld‎r. Genellikle doktora süresi ise dِrt y‎ld‎r. Lisans üstü ve doktora programlar‎ndan mezun olmak için al‎nmas‎ gereken ortalama puan 14 ve 15’tir.

 

فsfahan ـniversitesi’nin Geleceًi

ـniversite a‏aً‎daki faaliyetlerle kapsam‎n‎ geni‏letmeyi planlamaktad‎r:

1. Bütün alanlarda yüksek ًِrenim programlar‎n‎n aç‎lmas‎ (ِrneًin MSc.ve PhD.),

2. Farkl‎ alanlarda fakültelerin oldukça baً‎ms‎z yap‎lar‎ ile birlikte ara‏t‎rman‎n bütün safhas‎nda ara‏t‎rmac‎lara katk‎da bulunmak,

3. Akademik üyelerin geli‏iminin saًlanmas‎ amac‎yla eًitimlerinin saًlanmas‎d‎r.

http://www.ui.ac.ir

  

 

Şiraz Üniversitesi

Şiraz Üniversitesinin temelleri 1946 yılında, dört yıllık bir programla sağlık alanında uzmanlar yetiştirmek amacıyla Sağlık Meslek Yüksek Okulunun kurulması ile atılmıştır. 1949 yılında bu yüksek okul Tıp Fakültesine dönüştürülmüş, bundan kısa bir süre sonra 1953'de Namazî Hemşirelik okulu, 1955'de Ziraat Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Fen Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Şiraz Üniversitesi İran İslâm İnkılabından önce Pehlevi Üniversitesi olarak adlandırılmıştı. 1954 yılında bu Üniversitenin kapsamına Mühendislik ve bir Veternerlik Fakülteleri de eklendi. Üniversitenin diğer birimleri,1969 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültesi, Enstitü ve Elektronik Teknik Yüksek Okulu ile 1977 yılında kurulan Hukuk ve Eğitim Fakülteleridir.

Şiraz Üniversitesi İran üniversiteleri arasında araştırma ve geliştirme açısından önemli bir konuma sahiptir. 600 öğretim üyesi ve 13000 öğrencisi bulunan Üniversitede 55 lisans, 65 yüksek lisans ve 55 doktora programında eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

 

Fakülte Kurulu‏ y‎l‎
Ziraat Fakültesi 1955
Fen Bilimleri Fakültesi 1955
Sosyal Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 1955
Mühendislik Fakültesi 1964
Veterinerlik Fakültesi 1969
Elektronik Teknoloji Fakültesi 1969
Eًitim Fakültesi 1977
Hukuk Fakültesi 1977
Darab Ziraat Koleji (yüksek okulu) 1986
Sanat ve Mimarl‎k Fakültesi 1994
Kazeroon ضًretmen Yeti‏tirme Koleji (yükse okulu)  

 

ـniversite’ye baًl‎ Akademik ve Ara‏t‎rma Enstitüleri

Merkez Kurulu‏ y‎l‎
Naranjestan Müzesi 1966
Geotechnical Enstitüsü 1969
Bilgisayar Merkezi 1970
Zirai Ara‏t‎rma Merkezi 1973
Nüfus Merkezi 1973
Güne‏ Enerjisi Merkezi 1974
Doًa Tarihi ve Teknoloji Müzesi 1974
Abu Reyhan-e-Birooni Gِzlem Evi 1976
Atomik Radyasyon Merkezi 1977
Bilimsel ف‏birliًi ve Dan‎‏manl‎k Bürosu 1982
Eram Botanik Bahçesi 1983

 قiraz ـniversitesi’nde ‏u anda 12.000’den fazla ًِrenci ًِrenim gِrmektedir. ضًrenciler 3 Birle‏ik Diploma (A.D.) program‎nda, 53 Lisans (B.A., B.S.) program‎nda, 61 Mast‎r (M.A., M.S.) program‎nda, bir profesyonel Doktora (D.V.M.) program‎nda ve 25 doktora (Ph.D.) program‎nda ًِrenim gِrmektedirler.

http://www.shirazu.ac.ir/

  

TEBRفZ ـNفVERSفTESف

 Tebriz ـniversitesi’nin kurulu‏ fikri ilk olarak ikinci dünya sava‏‎n‎n olu‏turduًu uluslar aras‎ afetin sonlanmas‎ sonras‎ndaki y‎lda 12 Haziran 1946’da doًdu. ـniversite Tebriz ‏ehrinde Azerbaycan ـniversitesi ismi alt‎nda T‎p, Ziraat ve Pedagoji Fakülteleri olmak üzere üç fakülte olarak kuruldu.

 Bununla birlikte, uzun süre olmadan, bِlgedeki baz‎ politik geli‏meler nedeniyle, yeni olarak kurulmu‏ olan enstitü daً‎t‎larak buradaki eًitim faaliyetleri durduruldu.

 Daha sonraki y‎llarda, ِzellikle bِlgedeki halk‎n büyük desteًi ile ve okulun üyeleri ve ًِrencilerinin büyük bask‎s‎ ile üniversitenin yeniden faaliyete geçmesi için yeni bir plan sunulmu‏tur. Yeni plan, yeniden dü‏ünülerek yetkili otoritelerin onay‎na sunuldu.

 Sonunda, 30 Ekim 1947 y‎l‎nda, ـniversite yeniden aç‎larak ًِrenim faaliyetlerine yeniden ba‏lad‎. ـniversite’nin ihti‏aml‎ aç‎l‎‏ tِreni haberi Tebriz ‏ehrinin çaًda‏ tarihi olay‎ olarak devlet radyosunda canl‎ olarak yay‎nlanm‎‏t‎r. Bu yolla, Azerbaycan halk‎n‎n kalbindeki isteًi ba‏ar‎lm‎‏ oldu.

 Yeniden kurulan Tebriz ـniversitesi, Edebiyat Fakültesi ve T‎p Fakültesi ad‎ alt‎nda iki fakülteden olu‏maktayd‎ ve 160 ًِrenci ile yeniden kurulmu‏tu. Ama bu fakülte say‎s‎ ve çal‎‏ma alanlar‎, daha sonraki y‎llarda çok h‎zl‎ bir ‏ekilde artm‎‏t‎r.

 Tebriz ـniversitesi, فran’‎n‎n en eski ikinci eًitim enstitüsü olarak, ülkenin akademik, bilimsel, sosyal ve kültürel ya‏am‎nda olu‏umunun ilk y‎llar‎ndan beri hayati rol oynam‎‏t‎r.

 Tebriz ـniversitesi, فran’‎n‎n kuzey bat‎s‎ndaki en büyük üniversitesidir. ـniversite 56 y‎ll‎k eًitim ve ara‏t‎rma geçmi‏iyle ِzellikle devrim sonras‎ dünya üniversiteleri ile birlikte yapt‎ً‎ çal‎‏malarla ülkenin en ِnemli ara‏t‎rma ve eًitim kurumudur. Bu ِzelliًi ile dünyan‎n çe‏itli ِnde gelen üniversitelerinden birlikte uzun süreli ara‏t‎rma için kabul alm‎‏t‎r.

 ضzellikle vurgulamak gerekir ki, 50 y‎ll‎k eًitim ve kültürel faaliyetleri ile birlikte Tebriz ـniversitesi, birçok say‎da ِnde gelen uzman, ًِretmen, profesِr, bilim adam‎, ve ba‏ar‎l‎ yِneticiler yeti‏tirmi‏tir. Yeti‏tirilen ki‏iler yaln‎zca kendi toplumumuza deًil ayn‎ zamanda dünyan‎n birçok eًitim ve ara‏t‎rma kurumlar‎na katk‎da bulunmaktad‎r. ضzellikle vurgulamak gerekir ki, birçok say‎da üniversite ًِrencisi, ülkenin anahtar bilim ve yِnetim kademelerine gerek فran’da gerekse de فran d‎‏‎nda gelmi‏lerdir.

 Tebriz ـniversitesi, 10 fakülteden olu‏maktad‎r. Bunlar;

- Pers Edebiyat‎ ve Yabanc‎ Diller Fakültesi,

- Ziraat Fakültesi,

- Kimya Fakültesi,

- Fizik Fakültesi,

- Eًitim ve Psikoloji Fakültesi,

- Mühendislik Fakültesi,

- Be‏eri ve Sosyal Bilimler Fakültesi,

- Doًa Bilimleri,

- Maragheh Ziraat Fakültesi (Maragheh Kampusü),

- Matematik Fakültesi.

Ayr‎ca, üniversiteye baًl‎ kolejler bulunmaktad‎r. Bunlar;

- Marand Teknik Koleji,

- Bonab Teknik Koleji,

- Veterinerlik Koleji (Kampus içinde).

 

ـniversite’de alt‎ ara‏t‎ra merkezi de bulunmaktad‎r;

- Coًrafya Ara‏t‎rma Merkezi,

- Uygulamal‎ Fizik ve Astronomi Ara‏t‎rmalar‎ Merkezi,

- Coًrafik Bilgi Sistemleri (GIS) Ara‏t‎rma Merkezi,

- Se-Allameh Ara‏t‎rma Merkezi,

- Sosyal Bilimler Ara‏t‎rma Merkezi (SSRC),

- Temel Bilimler Ara‏t‎rma Merkezi

 Bu ara‏t‎rma merkezleri yan‎nda Khajeh-Nasir-Alddin Tousi Gِzlem evi bulunmaktad‎r.

 ـniversite’de 2001-2002 akademik dِneminde 5 alanda yüksek diploma program‎, 60 alanda Lisans program‎, 59 alanda Mast‎r program‎ ve 36 alanda PhD. Program‎ olmak üzere toplam 153 alanda program yer almaktad‎r. اe‏itli alanlarda toplam olarak yakla‏‎k 10.000’ a‏an say‎da ًِrenci ًِrenim gِrmektedir. 293 ًِrenci yüksek diploma, 7339 ًِrenci lisans diplomas‎, 755 ًِrenci ak‏am kurslar‎ndaki lisans diplomas‎, 862 ًِrenci yüksek lisans diplomas‎ ve 147 ًِrenci ise PhD. Diplomas‎ için ًِrenim gِrmektedirler.

 Tebriz ـniversitesi, 480 akademik personele sahiptir. Bu personelin 258’i PhD. diplomal‎d‎r. 41 personel profesِr, 66’s‎ doçent, 151’i yard‎mc‎ doçent ve geri kalan 222 personel ise okutmand‎r. 857 idari personel ise akademik faaliyetlere destek vermektedir.

 Kampus, 585 hektar arazi üzerine kurulu ye‏il bitki ِrtüsü aras‎nda serpilmi‏ binalardan olu‏maktad‎r. Tahran otoyolu üzerinde Tebriz ‏ehrinin doًu yakas‎na doًu’daki çok güzel daًlar‎ gِrecek ‏ekilde yer alm‎‏t‎r. kampusun güney, güney doًu ve güney bat‎s‎ ye‏il tepelerden olu‏makta olup geli‏meye müsaittir. Toplam olarak 323895 metrekarelik eًitim alanlar‎ ve binalara yer ayr‎lm‎‏t‎r.

 

İmam Sadık Üniversitesi

İmam Sadık Üniversitesi, üniversite ve medrese arasında bilimsel birlik oluşturmak ve konusunda uzman öğrenciler yetiştirmek amacıyla 1982 yılında kuruldu. Kurucuları arasında Ayetullah Hamaneî, Meşkinî, Mahdevî Kanî, Eminî ve İmamî Kaşanî gibi ünlü şahsiyetler bulunan Üniversitenin rektörlüğü Ayetullah Mahdevî Kanî tarafından yürütülmektedir.

Üç ana bilim dalında öğrenci yetiştirmeğe başlayan bu üniversite İslâmî Bilimler ve Tebliğ, İslâmî Bilimler ve Siyaset ve İslâmî Bilimler ve İktisat dallarında mastır öğrencileri alarak işe başladı. Daha sonra hedeflerini genişleten Üniversite aşağıdaki programları izleyerek 1990 yılında İslâmî Bilimler ve İşletmecilik ve İslâmî Bilimler ve Hukuk anabilim dallarıaçtı.

1992 yılında İlahiyat, Siyasî Bilimler, İktisat ve Kültür ve İlişkiler dallarında doktora seviyesinde öğrenci kabul ederek öğretim düzeyini yükseltmiş oldu. Hukuk ve İşletmecilik dallarında ise doktora kürsüsü en yakın zamanda açılacak programlar arasındadır.

Bu Üniversitede okuyan tüm öğrenciler, İngilizce ve Araa olmak üzere iki dil öğrenmek mecburiyetindedirler. İran'lı öğrencilerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından pek çok öğrenci bu üniversitede öğrenim görmektedirr.

http://www.isu.ac.ir/

  

 

Peyam-i Nur Üniversitesi

Peyam-i Nur Üniversitesi yüksek öğretimi yaygınlaştırma ve güncel bilimlerden toplumun gereksinimlerini cevaplayacak şekilde istifadeyi amaçlamış ve bu amacı gerçekleştirme doğrultusunda çaba göstermektedir.

Bu Üniversite İran'da yaygın yüksek öğretimi geliştirme açısından büyük bir role sahiptir. Öğrenci sayısı itibariyle İran'ın en büyük üniversitelerinden biri olan Peyam-i Nur Üniversitesinde 186000 öğrenci 21 program çerçevesinde 167 bölgesel merkezde eğitim hizmeti almaktadır. Eğitim açık öğretim şeklinde yapılmakta ve günden güne kredibilitesi artmaktadır.

http://www.pnu.ac.ir/

  

Meşhed Firdevsî Üniversitesi

Meşhed Firdevsî Üniversitesi 1949 yılında Tıp Fakültesi, ardından Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültelerinin kurulmasıyla resmen faalite geçti. Çeşitli sahalarda yüksek öğretimin gelişmesiyle birlikte İlahiyat, Temel Bilimler, Eğitim Bilimleri, Psikoloji, Ziraat ve Teknik Eğitim bölümleri de bu üniversitede açıldı. Daha sonra Şirvan Ziraat Yüksek Okulu kuruldu.

1987'de Bakanlar Kurulunun aldığı kararla Yüksek Öğretim Bakanlığının Sağlık Bakanlığından ayrılmasıyla, Meşhed Üniversitesi de Tıp Bilimleri Üniversitesi ve Firdevsî Üniversitesi olarak ikiye ayrıldı. Yüksek öğretimin yaygınlaşma sürecinde 1988 yılında  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1991'de Veterinerlik, 1994'de Nişabur Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve 1996'de Matematik Fakülteleri kuruldu.

1990 yılında Fars Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Sosyoloji, Fıkıh ve İslâmî Hukuk İlkeleri ile Kur'an ve Hadis anabilim dallarında öğrenci kabul ederek ikinci öğretim sistemini de uygulamaya koydu.

Kıdem olarak İran'ın üçüncü üniversitesi ve Kuzey doğu bölgesinin en büyük üniversitesi sayılan Firdevsî üniversitesi, bölge halkı ve komşu ülkeler tarafından büyük ilgi görmektedir. Halihazırda 15000 öğrenci 540 öğretim üyesi ve 2000 idari kadrosu bulunmaktadır. Ayrıca geniş araştırma faaliyetleri yürüten Firdevsî Üniversitesi her sene 140 ayrı dalda ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde 3000 öğrenci kabul ve 2500 öğrenci mezun etmektedir.

 

www.um.ac.ir

 

  

Emir Kebir Teknik Üniversitesi

Kırk beş yıl önce kurulan Emir Kebir Teknik Üniversitesi (Tahran Politeknik) aynı zamanda ülkenin ilk teknik üniversitesi sayılır. İslâm devriminin liderine göre İran'ın teknik üniversitelerinin anası sayılan bu üniversite geniş öğretimi ve araştırma faaliyetleriyle ilmi araştırma merkezleri arasında en yüksek seviyeyi kazanarak zirveye oturdu. Üniversitenin elde ettiği başarılar arasında şunlar sıralanabilir :

- Makina mühendisliği, elektrik mühendisliği, kimya mühendisliği, tekstil mühendisliği ve tıp mühendisliği dallarında bilim kutbu ünvanını elde etm ve bilgisayar mühendisliği dalında ise bu ünvana aday olmuştur.

- Harezmi festivalinde dereceye girmiş ve 20' den fazla öِdülün sahibi olmuştur.

- Yüksek Öğretim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerde bir kaç dönem, ülkedeki üniversiteler arasında en yüksek araştırma derecesini elde etmiştir.

- Ülke üniversiteleri arasında, üniversite - endüstri ilişkisi bağlamında birincilik derecesini elde etmiş ve öğrenci başına düşen öğretim üyesi olarak en yüksek orana sahiptir.

- Öğrenci olimpiyatlarında bir kaç yıl art arda birinciliği elde etmiştir.

- Üstün zekalı öğrencilere burs tahsis ederek aynı anda iki ayrı dalda öğretim görme olanağı tanımaktadır.

- Dünyanın saygın üniversiteleriyle bilimsel işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.

- İtalya'da düzenlenen uluslararası ROBOCOP yarışmasında üçüncülüğü elde etm ve matematik öğrencileri dünya matematik olimpiyatlarında büyük başarılara imza atmışlardır.

 

Emir Kebir Teknik Üniversitesi Mahşehir ve Tefriş fakülteleriyle birlikte 16 fakülte ve 4 öğretim grubundan oluşmaktadır.

http://www.aku.ac.ir/

  

Ezzehra üniversitesi

 

Ezzehra Üniversitesi 1964 yılında kadınlara mahsus olarak  90 öğrenciyle "Kızlar Yüksek Okulu" adı altında kuruldu. Başlangıçda Yabancı Diller Tercümanlığı yanı sıra, Sekreterlik ve Psikoloji anabilim dallarında öğrenci kabul ederek işe başlayan bu üniversite kuruluşunun ikinci yılından itibaren Ev Ekonomisi bölümüne de öğrenci almaya başladı.

1975 yılında yüksek okul statüsünden üniversiteye dönüştürüldü ve Temel Bilimler, Edebiyat ve Sosyal Bilimler, İşletme ve İktisat olmak üzere 4 fakülteyle çalışmalarını sürdürdü.

İran İslâm Devriminden sonra Üniversitenin ismi Ezzehra olarak değiştirildi. 1994 yılında Eğitim Bilimleri, Psikoloji, Beden Eğitimi ve Teknik Bilimler Fakülteleri kuruldu ve böylece Üniversiteye bağlı fakültelerin sayısı yediye yükseldi.

Yakında İlahiyat Fakültesinin Edebiyat Fakültesinden ayrılmasıyla birlikte bu sayının sekize yükselmesi bekleniyor.

Şu anda üniversitenin 308'i sabit olmak üzere toplam 401 öğretim üyesi, 33 öğretim grubu çerçevesinde faaliyet göstermekteler. Ezzehra üniversitesi ayrıca yüksek lisans ve doktora seviyesinde de öğrenci yetiştirmektedir.

http://www.azzahra.ac.ir/ 

 

  

Terbiyet-i Müderris Üniversitesii

Terbiyet-i Müderris Üniversitesi İran İslâm Devriminden sonra üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla 1981'de kuruldu. Başlagıçta sosyal bِölümlerde 123 öğrenci kabul ederek faaliyete başlayan bu üniversite genişleme sürecinde kapasitesini artırarak, Tıp Bilimleri, Temel Bilimler, Ziraat, Tabii Kaynaklar, Teknik ve Mühendislik Bilimleri ve Sanat dallarında yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenci yetiştirmeğe devam ediyor ve şu anda 4000 öğrenci bu üniversitede öğrenim görmektedir.

 

Üniversitenin idari yapısı :

1- Mütevelli heyeti

2- Üniversite rektِö

3- Üniversite şurası

4- Fakülteler

 

Hali hazırda üniversite rektör yardımcılıkları şunlardır:

1- İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

2- Eğitim Öğretimden  Sorumlu Rektör Yardımcısı

3- Öğrenci İşl. ve Kültürel Faaliyetlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı

4- Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı

 Fakülteler:

İslami Mezhebler Üniversitesi (daneşgah-e mezaheb-e eslami))

İran islam devriminin en temel hedeflerinden biri islam ümmetinin birlik ve beraberliğini sağlamak ve müslüman kitlelerin kültürel, bilimsel ve ahlaki yönlerini yüceltmektir. Devrimin kurucusu olan İmam Khumeyni, şimdiki lideri Ayetullah Khameneyi ve diğer öncüleri de aynı görüşü paylaşmaktadırlar. Yine aynı hedef doğrultusunda Uluslar arası İslami Mezhebleri Yakılaştırma Kurumu Ayetullah Khameneyi tarafından kuruldu. Bu müessesenin kuruluşunun ardından, İslami Mezhebler Üniversitesinin kurulması görüşü yine Ayetullah Kameneyi tarafından ortaya konuldu ve yüksek kültürel devrim tarafından onaylandıktan sonra onun denetiminde tüzüğü hazırlanarak, şemsi 1371'de resmen kurulmuş oldu.

Bu üniversite, geleneksel dini medreselerde izlenilen tedris yöntemini, günümüz üniversitelerde uygulanan eğtim ve öğretim sistemiyle birleştirerek daha verimli bilimsel sonuçlar elde etmek için yeni bir yöntem oluşturmaktadır.

Buna bina'an islam mezhebleri arasında birlik oluşturmak ve bilimsel araştırmalarda yeni tesbitlere ülaşmak amacıyla islami mezhebler üniversitesi üç fakülteyle faaliyete başlamıştır.

1- Fıkıh ve islami mezhebler fakültesi

A. İmamiye fıkh

B. Şafii fıkhı

C. Hanefi fıkhı

D. Maliki fıkhı

K. Hanbeli fıkhı

H. Zeydi fıkhı

2- Kuran ve hadis bilimleri fakültesi

A. Kuran bilimleri

B. Hadis bilimleri

C. Aical ve tercümelr

D. İslam tarihi

3- Kelam ve irfan

A. Kelam

B. Dinler ve islami mezhebler

C.felsefe ve islami irfan

Bu üniversitede dersler farsca ve arabca olmak üzere iki dilde sunulmaktadır. İki dilin birinetam hakim olmayan öğrenciler, bir yıl hazırlık derslerine girmeleri gerekmektedir.

http://www.taghrib.org/farsi/nashat/elmia/jamea/tareef/index.htm 

 

İran Üniversiteleri ve Akademik Merkezleri Linkleri

 

http://www.tabrizu.ac.ir/

  

1- Sosyal Bilimler Fakültesi

2- Tıb Bilimleri Fakültesi

3- Ziraat Fakültesi

4- Teknik ve Mühendislik Fakültesi

5- Temel Bilimler Fakültesi

6- Güzel Sanatlar Fakültesi

7- Nur şehrinde bulunan Tabii Kaynaklar Fakültesi

http://www.modares.ac.ir

  

ـniversite Yِnetimi
Total Visit: 1
Total Rank:
Total Rankers:
Total Comments:

Oy vermek için yetkiniz yok. Lütfen giriş yapınız.